យុវជនមកពីគ្រួសារងាយរងគ្រោះកាន់តែច្រើនបានកែប្រែជីវភាពគ្រួសារតាមរយៈការរៀនជំនាញ

រាប់ចាប់តាំងពីបើកបវេនសនកាលបណ្ដុះបណ្ដាលមកទល់ពេលនេះ គឺមានរយៈពេល៦ខែហើយ រីឯសិក្ខាកាមដែលបានចូលរួមក្នុងវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលនេះ ក៏មានអ្នកបញ្ចប់ការសិក្សាជាបណ្ដើរៗផងដែរ…