ការបាត់បង់ជីវិតគ្រួសារ បានជំរុញទឹកចិត្តយុវជនម្នាក់បង្កើតអាជីវកម្មថ្មីច្នៃកាកសំណល់ផ្លែដូងរកចំណូលបានច្រើនពាន់ដុល្លារ

បរទេស ៖ យុវជនជនជាតិសៀរ៉ាឡេអូន (Sierra Leone) ម្នាក់មានឈ្មោះថា Alhaji Siraj Bah កំពុងជាប់ឈ្មោះជាយុវជនឆ្នើមម្នាក់នៅក្នុងសកម្មភាពបែបប្រយុទ្ធប្រឆាំងទៅនឹងបញ្ហា…