ក្រុមហ៊ុន អាកាសចរណ៍ជាតិ អង្គរអ៊ែ រៀបចំកម្មវិធីជួបជុំបុគ្គលិក និងដៃគូអាជីវកម្មទាំងរដ្ឋ – ឯកជន និងផ្សព្វផ្សាយផែនការអាជីវកម្មឆ្នាំ២០២៣

ឯកឧត្តម តឹករ៉េត សំរេច ប្រធានក្រុមប្រឹក្សាភិបាលមានប្រសាសន៍ថា ក្រោយ ជំងឺកូវីដ-១៩ ក្រុមហ៊ុនអាកាសចរណ៍ជាតិ កម្ពុជា អង្គរ អ៊ែរ គឺជាក្រុមហ៊ុនអាកាសចរណ៍ជាតិតែមួយគត់…