សម្តេចធិបតី ហ៊ុន ម៉ាណែត ៖ ទិន្នន័យជំរឿនសេដ្ឋកិច្ចជាផែនទី និងជាត្រីវិស័យនៃការរៀបចំគោលនយោបាយ និងការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចជាតិ

ទិន្នន័យជំរឿនសេដ្ឋកិច្ចជាផែនទី និងជាត្រីវិស័យនៃការរៀបចំគោលនយោបាយ និងការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចជាតិរបស់ប្រទេសកម្ពុជាឱ្យមានប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់

លទ្ធផលបឋមនៃជំរឿនសេដ្ឋកិច្ចឆ្នាំ ២០២២ បង្ហាញថា អង្គភាពសេដ្ឋកិច្ចនៅកម្ពុជាកើនឡើងប្រមាណជិត ៥០ ភាគរយ

ភ្នំពេញ៖ លទ្ធផលបឋមនៃជំរឿនសេដ្ឋកិច្ចឆ្នាំ ២០២២ បានបង្ហាញថា រយៈពេលជាង ១០ ឆ្នាំ ចាប់រាប់ពីឆ្នាំ ២០១១ មកដល់ឆ្នាំ ២០២២ ចំនួនអង្គភាពសេដ្ឋកិច្ចនៅកម្ពុជាបានកើន…