ត្រឹមតែជាមុខរបរលក់ជ្រក់មមាញនៅពេលទំនេរ ក៏អាចរកបានចំណូលបន្ថែមពីកិច្ចការងារប្រចាំថ្ងៃដែរ

ភ្នំពេញ ៖ មមាញ ជាប្រភេទរុក្ខជាតិដែលត្រូវបានគេដាំដោយការបាចគ្រាប់ ឬមានដុះនៅដោយខ្លួនឯងនៅក្នុងតំបន់ ឬក្នុងភូមិ ដែលត្រូវបានគេយកមកកែច្នៃធ្វើជាអាហារប្រភេទជ្រក់…