អាជីវកម្ម «ណែមយើង»​ នៅតែអាចរីកលូតលាស់បាន ត្បិតចាប់ផ្ដើមក្នុងអំ​ឡុងពេលនៃការរាត្បាតកូវីដក៏ដោយ

បាត់ដំបង ៖ ជាអាជីវកម្មក្នុងស្រុក ដែលបានបង្កើតឡើងនៅក្នុងអំឡុងពេលកើតមានវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ច ជាពិសេសវិបត្តិនៃជំងឺកូវីដមានការរីករាលដាលនៅទូទាំងសកលលោក ណែម យើង…