ការទម្លាក់តម្លៃទីតាំងអាជីវកម្មក្នុងឆ្នាំ២០២២នេះ ធ្វើឱ្យសកម្មភាពជួលបានកើនឡើងបន្តិចវិញ

ភ្នំពេញ ៖ តម្លៃនៃការជួលអចលនទ្រព្យដូចជាទីតាំងអាជីវកម្ម ការិយាល័យ ស្តង់តាមផ្សារទំនើបជាដើមនៅក្នុងឆ្នាំ២០២២នេះ មានការថមថយបន្តិចវិញបើធៀបនឹងឆ្នាំ២០២១…

AMS ECONOMY
@amseconomy