អ្នកជំនួញត្រូវដឹងពីការដាក់លិខិតប្រកាសអាករលើតម្លៃបន្ថែមក្នុងប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងការប្រកាសពន្ធអាជីវកម្ម Online

ភ្នំពេញ ៖ អគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធដារនៃក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ បានដាក់ចេញសេចក្តីណែនាំស្តីពី “ការដាក់ឱ្យអនុវត្តការដាក់លិខិតប្រកាសអាករលើតម្លៃបន្ថែម (វិធីគិតអាករជំនួស) ក្នុងប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រង…

រាជរដ្ឋាភិបាលសម្រេចទទួលបន្ទុកអាករលើតម្លៃបន្ថែមរយៈពេល២ឆ្នាំ ចំពោះទំនិញមួយចំនួន

រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា តាមរយៈក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ បានចេញសេចក្តីសម្រេចលើកលែងការបង់ពន្ធអាករលើតម្លៃបន្ថែមរយៈពេល២ឆ្នាំ ចំពោះមុខទំនិញមួយចំនួន ដែលជាអាហារប្រចាំ…

AMS ECONOMY
@amseconomy