អ្នកជំនួញត្រូវដឹងពីការដាក់លិខិតប្រកាសអាករលើតម្លៃបន្ថែមក្នុងប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងការប្រកាសពន្ធអាជីវកម្ម Online

ភ្នំពេញ ៖ អគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធដារនៃក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ បានដាក់ចេញសេចក្តីណែនាំស្តីពី “ការដាក់ឱ្យអនុវត្តការដាក់លិខិតប្រកាសអាករលើតម្លៃបន្ថែម (វិធីគិតអាករជំនួស) ក្នុងប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងការប្រកាសពន្ធអាជីវកម្មអនឡាញ (E-Filing)” ដើម្បីសម្រួលដល់ការដាក់លិខិតប្រកាសអាករលើតម្លៃបន្ថែមឱ្យមានប្រសិទ្ធភាព និងស័ក្តិសិទ្ធិភាពជូនដល់អ្នកជាប់ពន្ធ។

អគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធដារនៃក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ បានឱ្យដឹងថា អនុវត្តតាមសេចក្តីណែនាំលេខ ២០៥២២ អពដ ចុះថ្ងៃទី០៨ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២១ ស្តីពីការអនុវត្តអាករលើតម្លៃបន្ថែមចំពោះប្រតិបត្តិការពាណិជ្ជកម្មតាមប្រព័ន្ធអេឡិចត្រូនិក ជាពិសេសការធ្វើទំនើបកម្មរដ្ឋបាលសារពើពន្ធ អគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធដារបានរៀបចំដាក់បញ្ចូលមុខងារប្រកាសអាករលើតម្លៃបន្ថែម(វិធីគិតអាករជំនួស) ក្នុងប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងការប្រកាសពន្ធអាជីវកម្មអនឡាញ(E-Filing) ដើម្បីសម្រួលដល់ការដាក់លិខិតប្រកាសអាករលើតម្លៃបន្ថែម (តាមវិធីគិតអាករជំនួស) ឱ្យមានប្រសិទ្ធភាព និងស័ក្តិសិទ្ធិភាព ធានាបាននូវតម្លាភាព ភាពងាយស្រួល ឆាប់រហ័ស ចំណេញពេលវេលា និងភាពជឿទុកចិត្តក្នុងការផ្តល់សេវាជូនដល់អ្នកជាប់ពន្ធ។

អគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធដារបានបន្តថា អ្នកជាប់ពន្ធតាមរបបស្វ័យប្រកាស ដែលទទួលការផ្គត់ផ្គង់ទំនិញឌីជីថល ឬសេវាឌីជីថល ឬរាល់សកម្មភាពពាណិជ្ជកម្មតាមប្រព័ន្ធអេឡិចត្រូនិក ពីអ្នកជាប់ពន្ធអនិវាសនជន ត្រូវដាក់លិខិតប្រកាស អាករលើតម្លៃបន្ថែម (វិធីគិតអាករជំនួស) សម្រាប់រយៈពេលជាប់ពន្ធខែមេសា ឆ្នាំ២០២២ តរៀងទៅ ដោយប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធ គ្រប់គ្រងការប្រកាសបង់ពន្ធអាជីវកម្មអនឡាញ(E-Filing) និងត្រូវអនុវត្តតាមបែបបទនិងនីតិវិធីដូចខាងក្រោម ៖

សម្រាប់អ្នកជាប់ពន្ធមធ្យមនិងធំ ៖ អ្នកជាប់ពន្ធមធ្យម និងធំទាំងអស់ត្រូវដាក់លិខិតប្រកាសអាករលើតម្លៃបន្ថែម(វិធីគិតអាករជំនួស) ដោយប្រើប្រាស់ ប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងការប្រកាសបង់ពន្ធអាជីវកម្មអនឡាញ (E-Filing) យ៉ាងយឺតបំផុតត្រឹមថ្ងៃទី២៥ នៃខែបន្ទាប់ពីខែ ដែលប្រតិបត្តិការទាក់ទិននឹងអាករនោះបានកើតឡើង ដោយរួចផុតពីពន្ធបន្ថែម ១០% ពីការយឺតយាវក្នុងការដាក់លិខិតប្រកាស។

ក្នុងការប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងការដាក់លិខិតប្រកាសពន្ធតាមអនឡាញ (E-Filling) សម្រាប់អ្នកជាប់ពន្ធមធ្យម និងត្រូវអនុវត្តដូចខាងក្រោម ៖

១. ការប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធ ៖ ចំពោះការប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងការប្រកាសបង់ពន្ធអាជីវកម្មអនឡាញ (E-Filing) របស់អគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធដារ អ្នកប្រើប្រាស់ដែលពុំទាន់បានចុះឈ្មោះប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធអនឡាញរបស់អគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធដារ ត្រូវចុះឈ្មោះប្រើប្រាស់ ប្រព័ន្ធដោយចូលទៅកាន់គេហទំព័រដែលមានអាសយដ្ឋាន www.tax.gov.kh ដើម្បីចុះបញ្ជីប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធ ដោយត្រូវវាយបញ្ចូលព័ត៌មានមួយចំនួនដូចខាងក្រោម ៖

-លេខអត្តសញ្ញាណកម្មសារពើពន្ធ (VAT TIN)

-លេខប័ណ្ណសម្គាល់ការចុះបញ្ជីពន្ធដារ (Tax Registration Identification Card) នៅលើប័ណ្ណប្លាស្ទិកដែល អគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធដារផ្តល់ជូនលោក-លោកសី្រ

-លេខទូរស័ព្ទដែលបានផ្ដល់នៅពេលចុះបញ្ជីពន្ធដារនឹងត្រូវបានកត់ត្រាក្នុងប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងទិន្នន័យរបស់អគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធដារ (ក្នុងករណីលេខទូរស័ព្ទត្រូវបានផ្លាស់ប្ដូរ លោក-លោកស្រី ត្រូវធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពព័ត៌មាន សហគ្រាស ដើម្បីផ្លាស់ប្ដូរលេខទួរស័ព្ទ)។

អ្នកប្រើប្រាស់នឹងទទួលបាន ឈ្មោះអ្នកប្រើប្រាស់ (User Name) និងលេខកូដសម្ងាត់ (Password) ដែលត្រូវបានផ្ញើទៅកាន់អ៊ីម៉ែល (E-mall) និងលេខទួរស័ព្ទរបស់ម្ចាស់សហគ្រាស ឬអ្នកប្រើប្រាស់ នៅពេលព័ត៌មាន ដែលតម្រូវខាងលើត្រូវបានវាយបញ្ចូលពេញលេញ។

២. នីតិវិធីលម្អិតក្នុងការប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធសម្រាប់ដាក់លិខិតប្រកាសអាករលើតម្លៃបន្ថែម (វិធីគិតអាករជំនួស) ក្នុងការប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងការប្រកាសពន្ធអាជីវកម្មអនឡាញ(E-Filing) អ្នកប្រើប្រាស់ត្រូវអនុវត្តនីតិវិធីលម្អិតដូចខាងក្រោម ៖

-ចូលទៅកាន់គេហទំព័រដែលមានអាសយដ្ឋាន www.tax.gov.kh ដោយប្រើប្រាស់គណនីប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធ និងជ្រើសរើសយកប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងការប្រកាសពន្ធអាជីវកម្មអនឡាញ

-ស្វែងរកព័ត៌មានសហគ្រាសធ្វើការប្រកាសពន្ធ

-ជ្រើសរើសមីនុយបញ្ចូលព័ត៌មានប្រកាសពន្ធ បញ្ចូលបញ្ជីទំនិញ ឬសេវាឌីជីថល (វិធីគិតអាករជំនួស)

-បំពេញព័ត៌មានទំនិញ ឬសេវាឌីជីថល ៖ ១. ជ្រើសរើសកាលបរិច្ឆេទ ២. ជ្រើសរើសអ្នកផ្គត់ផ្គង់អនិវាសនជន ៣. លេខអត្តសញ្ញាណកម្មសារពើពន្ធសាមញ្ញ (ឈ្មោះសហគ្រាស/ ប្រទេស សារអេឡិចត្រូនិក) ៤. លេខវិក្កយបត្រ ៥. ជ្រើសរើសប្រភេទផ្គត់ផ្គង់ទំនិញ និងសេវាឌីជីថល ៦. តម្លៃមិនរួមអាករ និង៧. បរិយាយ

-ជ្រើសរើសមីនុយប្រកាសពន្ធប្រចាំខែ

-ជ្រើសរើសការប្រកាសអាករលើតម្លៃបន្ថែម(បង់តាមវិធីគិតអាករជំនួស) ពិនិត្យតារាងអាករលើតម្លៃបន្ថែមត្រូវបង់

-ជ្រើសរើសបញ្ជីអាករលើតម្លៃបន្ថែម (បង់តាមវិធីគិតអាករជំនួស)

-បោះពុម្ពពាក្យស្នើសុំបង់ និងប្រកាសអាករលើតម្លៃបន្ថែមចំពោះប្រតិបត្តិការពាណិជ្ជកម្មតាមប្រព័ន្ធអេឡិចត្រូនិក (បង់តាមវិធីគិតអាករជំនួស)

-ក្នុងការបង់ប្រាក់ពន្ធ អ្នកជាប់ពន្ធអាចបង់ប្រាក់ពន្ធតាមប្រព័ន្ធអនឡាញ(E-Payment) ក្នុងករណីនេះអ្នកជាប់ ពន្ធពុំចាំបាច់យកលិខិតប្រកាសមកដាក់នៅរដ្ឋបាលសារពើពន្ធនោះទេ។ ដោយឡែកក្នុងករណីអ្នកជាប់ពន្ធជ្រើសរើសការបង់ប្រាក់ពន្ធនៅតាមបញួរទទួលប្រាក់ពន្ធនៅរដ្ឋបាលសារពើពន្ធ ឬនៅតាមធនាគារដៃគូដែលបានចុះអនុស្សារណៈយោគយល់គ្នាជាមួយក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ អ្នកជាប់ពន្ធត្រូវយកបង្កាន់ដៃទទួល ប្រាក់ពន្ធមកកាន់រដ្ឋបាលសារពើពន្ធដែលគ្រប់គ្រងសហគ្រាសនោះ។

-ជ្រើសរើសមីនុយបញ្ចូលព័ត៌មានប្រកាសពន្ធ

-បញ្ចូលបញ្ជីទំនិញ ឬសេវាឌីជីថល(វិធីគិតអាករជំនួស)

-ជ្រើសរើសប៊ូតុងស្នើសុំឥណទានអាករលើធាតុចូល (ករណីនេះ អ្នកជាប់ពន្ធត្រូវធ្វើការបង់ប្រាក់អាករលើតម្លៃ បន្ថែម(វិធីគិតអាករជំនួស) ជាមុនសិនទើបអាចធ្វើការស្នើសុំឥណទានបាន។ ដើម្បីធ្វើការស្វែងយល់បន្ថែមអំពីការប្រើប្រាស់មុខងារ បញ្ជីទិញទំនិញ ឬសេវាឌីជីថល(វិធីគិតអាករជំនួស ក្នុង ប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងការប្រកាសពន្ធអាជីវកម្មអនឡាញ(E-Filing) អ្នកប្រើប្រាស់អាចពិនិត្យមើលលម្អិតក្នុងសៀវភៅណែនាំស្តីពី ការដាក់ឱ្យប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងការប្រកាសពន្ធអាជីវកម្មអនឡាញ(E-Filing) របស់អគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធដារ ដែលមាននៅក្នុងគេហទំព័រ http://tax.gov.kh ឬចូលទស្សនាវីដេអូណែនាំ (Video Tutorial) ឬអាចទូរស័ព្ទមក Call Center ១២៧៧ ឬចូលជជែកសួរក្នុង GDT Live Chat ដែលអាចទាញយកកម្មវិធីទូរស័ព្ទដៃចេញពី App Store សម្រាប់ iOS ឬ Play Store Android។

អគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធដារនៃក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុសង្ឃឹមយ៉ាងមុតមាំថា លោក-លោកស្រីជាអភិបាល បណ្ណាធិការ ឬកម្មសិទ្ធិករសហគ្រាសទាំងអស់ នឹងចូលរួមអនុវត្តតាមខ្លឹមសារនៃសេចក្ដីណែនាំស្តីពីការដាក់ឱ្យអនុវត្តការ ដាក់លិខិតប្រកាសអាករលើតម្លៃបន្ថែម (វិធីគិតអាករជំនួស) ក្នុងប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងការប្រកាសពន្ធអាជីវកម្មអនឡាញ (E Filing) ដើម្បីធ្វើការដាក់លិខិតប្រកាស និងបង់ប្រាក់អាករលើតម្លៃបន្ថែមប្រចាំខែតាមវិធីគិតអាករជំនួសឱ្យបានត្រឹមត្រូវ និងទទួលបានប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់៕


របាយការណ៍ថ្មីៗ

មើលទាំងអស់ ➧

ព័ត៌មានទូទៅ

មើលទាំងអស់ ➧

រម្លឹកឡើងវិញពីអត្ថប្រយោជន៍ដែលទទួលបានក្រោយក្លាយខ្លួនជាគំរូអាជីវកម្មបរិយាបន្ន

ធុរកិច្ចបរិយាបន្ន, ព្រឹត្តិការណ៍, អាជីវកម្មថ្មី និងនវានុវត្ត

• 17/05/2024

អាជីវកម្មបរិយាប័ន្ន គឺជាអាជីវកម្មឈរលើគោលការណ៍ធុរកិច្ច ដែលបង្កើតដំណោះស្រាយជាប្រព័ន្ធ មានភាពច្នៃប្រឌិត និងមានទ្រង់ទ្រាយធំ ដែលឆ្លើយតបទៅនឹងបញ្ហាប្រឈម ពាក់ព័ន្ធរបស់ប្រជាជនក្រីក្រ និងប្រជាជនមានចំណូលទាប

ក្រសួងពាណិជ្ជកម្មកម្ពុជា និងអង្គភាពកម្មសិទ្ធិបញ្ញាកូរ៉េ ពង្រឹងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការកម្មសិទ្ធិបញ្ញារួមគ្នា

ព្រឹត្តិការណ៍, សេដ្ឋកិច្ច

• 17/05/2024

ក្រសួងពាណិជ្ជកម្មនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា និង អង្គភាពកម្មសិទ្ធិបញ្ញា នៃសាធារណរដ្ឋកូរ៉េ បានឯកភាពគ្នាសហការលើវិស័យកម្មសិទ្ធិបញ្ញា ។

KOTO ភោជនីយដ្ឋានដ៏ល្បីមួយនៅវៀតណាមមានជំនាញខាងបណ្តុះបណ្តាលសិស្ស-និស្សិតក្រីក្រ

ធុរកិច្ចបរិយាបន្ន, ព្រឹត្តិការណ៍, អាជីវកម្មថ្មី និងនវានុវត្ត

• 17/05/2024

KOTO បានក្លាយទៅជាអាជីវកម្មដែលមានម៉ូដេលលើសពីម្ហូបអាហារ ហើយវាថែមទាំងមានបង្កើតជាកម្មវិធីផ្តល់អាហារូបករណ៍ និងបទពិសោធជាក់ស្តែងដល់និស្សិតក្រីក្រទៀតផង

ក្រុមហ៊ុនសំណង់​កូរ៉េ​ដ៏ធំមួយចាប់ដៃជាមួយក្រុមហ៊ុនអភិវឌ្ឍន៍អចលនទ្រព្យនៅ​កម្ពុជា​ ស្វែងរក​​​​​​​​​​​​​​​​ឱកាស​វិនិយោគ​នៅកម្ពុជា

ព្រឹត្តិការណ៍, អចលនទ្រព្យ

• 17/05/2024

ក្រុមហ៊ុនអភិវឌ្ឍន៍​អចលនទ្រព្យ​នៅក្នុង​ប្រទេស​កម្ពុជាដ៏ធំមួយ បានចាប់ដៃ​ជាមួយកក្រុមហ៊ុន​សំណង់​និងវិស្វកម្ម​របស់កូរ៉េ​ ដើម្បីស្វែងរក​ការ​វិនិយោគ​​បន្ថែមនៅ​កម្ពុជា​

កាលីហ្វ័រញ៉ាចំណាយ១០០លានដុល្លារក្នុងមួយឆ្នាំជួយពលរដ្ឋមានចំណូលទាបលើការប្រើប្រាស់ថាមពល

ព្រឹត្តិការណ៍, អាជីវកម្មថ្មី និងនវានុវត្ត

• 17/05/2024

កាលីហ្វ័រញ៉ាចំណាយ១០០លានដុល្លារក្នុងមួយឆ្នាំជួយពលរដ្ឋមានចំណូលទាបលើការប្រើប្រាស់ថាមពល

កំពង់ផែអន្តរជាតិកំពត តម្លៃ១៤០លានដុល្លារមានសមត្ថភាពខ្ពស់លើកដាក់ទំនិញចេញ-ចូលប្រមាណ ២០ម៉ឺន TEU

ព្រឹត្តិការណ៍, អចលនទ្រព្យ

• 17/05/2024

កំពង់ផែអន្តរជាតិកំពត ដែលសាងសង់ក្នុងទំហំទឹកប្រាក់១៤០លានដុល្លារអាម៉េរិកមានសមត្ថភាពខ្ពស់ក្នុងការលើកដាក់ទំនិញចេញ-ចូល ប្រមាណ ២០ម៉ឺន TEU ។

ក្រុមហ៊ុនចម្រាញ់ប្រេងអាស៊ីកំពុងចាប់អារម្មណ៍ប្រេងឆៅពីសហរដ្ឋអាម៉េរិក និងប្រេស៊ីល

ព្រឹត្តិការណ៍, សេដ្ឋកិច្ច

• 17/05/2024

តម្លៃប្រេងឆៅម៉ាក Brent ឡើងថ្លៃ ០,៦ ភាគរយ ឬ ៨៣,២៧ ដុល្លារក្នុងមួយបារ៉ែល ខណៈដែលតម្លៃប្រេងឆៅម៉ាក West Texas Intermediate (WTI) ឡើងថ្លៃ ០,៨ ភាគរយ ឬ ៧៩,២៣ ដុល្លារក្នុងមួយបារ៉ែល

វេទិកាធុរកិច្ច កម្ពុជា-សាធារណរដ្ឋកូរ៉េ បញ្ជាក់ថាកូរ៉េ គឺជាដៃគូពាណិជ្ជកម្ម និងវិនិយោគដ៏ធំមួយរបស់កម្ពុជា

ព្រឹត្តិការណ៍, សេដ្ឋកិច្ច

• 17/05/2024

សាធារណរដ្ឋកូរ៉េ គឺជាដៃគូពាណិជ្ជកម្ម និងវិនិយោគដ៏ធំមួយរបស់កម្ពុជា ដែលមានទំហំពាណិជ្ជកម្មទ្វេភាគីសរុបប្រមាណ ៧៥១លានដុល្លារ

កិច្ចសហប្រតិបត្តិការទូទាត់ឆ្លងដែនតាមឃ្យូអរកូត កម្ពុជា-កូរ៉េ នឹងបម្រើប្រយោជន៍ដល់ប្រជាពលរដ្ឋ និងធុរជនរវាងប្រទេសទាំងពីរ

ព្រឹត្តិការណ៍, ហិរញ្ញវត្ថុ

• 17/05/2024

កម្ពុជា និងសាធារណរដ្ឋកូរ៉េ បានចុះហត្ថលេខាលើអនុស្សរណៈយោគយល់ទ្វេភាគីលើ កិច្ចសហប្រតិបត្តិការទូទាត់ឆ្លងដែនតាមឃ្យូអរកូត ដែលនឹងជួយសម្រួលដល់សកម្មភាពពាណិជ្ជកម្ម វិស័យទេសចរណ៍ លើកកម្ពស់ប្រតិបត្តិការទូទាត់ឆ្លងដែន ការផ្ទេរប្រាក់ និងការទូទាត់ប្រាក់ដោយប្រើរូបិយវត្ថុជាតិ និងជាប្រយោជន៍សម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋ និងធុរជនរបស់ប្រទេសទាំងពីរ។

ឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រី ស៊ុន ចាន់ថុល ជួបក្រុមហ៊ុន ៩ នៅកូរ៉េ ដើម្បីទាក់ទាញការវិនិយោគ

ព្រឹត្តិការណ៍, សេដ្ឋកិច្ច

• 17/05/2024

ឯកឧត្តម ស៊ុន ចាន់ថុល បានជម្រាបជូនអំពីសក្ដានុពលនានារបស់កម្ពុជា ការចំហនៃច្បាប់វិនិយោគរបស់កម្ពុជា ដែលអនុញ្ញាតឱ្យវិនិយោគិនបរទេសមានសិទ្ធិជាម្ចាស់