ប្រព័ន្ធបាគង បាន និងកំពុងដើរតួនាទីយ៉ាងសំខាន់ជាប្រព័ន្ធទូទាត់ជាតិ

ប្រព័ន្ធបាគង បាន និងកំពុងដើរតួនាទីយ៉ាងសំខាន់ជាប្រព័ន្ធទូទាត់ជាតិ តភ្ជាប់ហេដ្ឋារនាសម្ព័ន្ធប្រព័ន្ធទូទាត់ជាមួយបណ្តាប្រទេសក្នុងតំបន់ និងពិភពលោក