យុទ្ធនាការអន្ទាក់សូន្យដំណាក់កាលទី១ទទួលបានលទ្ធផលផ្លែផ្កា ខណៈដំណាក់កាលទី២បានចូលមកដល់

(ភ្នំពេញ)៖ ក្រោយយុទ្ធនាការអន្ទាក់សូន្យដំណាក់កាលទី១ត្រូវបានបិទបញ្ចប់កាលពីឆ្នាំ២០២២កន្លងទៅនេះ យុទ្ធនាការដដែលនៃដំណាក់កាលទី២បានលេចរូបរាងឡើងចាប់ពីថ្ងៃទី…