ឆ្នាំ២០២៤ ការផ្គត់ផ្គង់សេវាកម្មអាផាតមិនរំពឹង​កើនឡើង​៥០០យូនីត​បន្ថែ​មទៀត​ ដែលអាចកាន់តែលើស​តម្រូវ​ការ

ការផ្គត់ផ្គង់សេវាកម្មអាផាតមិននៅ​ក្នុងរាជធានីភ្នំពេញ គិតត្រឹមត្រីមាសទី១​ឆ្នាំ ២០២៤​មានចំនួនជាង​៤ពាន់​យូនីត និងរំពឹងកើនឡើង​៥០០​យូនីតបន្ថែមទៀត