ដីធ្លីក្នុង​ខណ្ឌទាំង ៣ ដែលមានតម្លៃទាបជាងគេ​ក្នុង​រាជធានីភ្នំពេញ​សម្រាប់ពិចារណា​ក្នុងការ​វិនិយោគ

ភ្នំពេញ ៖ នៅក្នុង​រាជធានីភ្នំពេញ គ្រប់​តំបន់​មិនមែនសុទ្ធតែដី​មាន​តម្លៃ​ខ្ពស់​នោះទេ វាមានតំបន់….