ពលរដ្ឋក្នុងទីក្រុងមានទំនោររស់នៅក្នុងតំបន់បៃតងកាន់តែច្រើន

បញ្ហាកូវីដ ព្រមទាំងបញ្ហាបម្រែបម្រួលអាកាសធាតុបានធ្វើឲ្យមនុស្សកាន់តែច្រើនងាកទៅរករបៀបរស់នៅថ្មីដែលប្រកបដោយផាសុកភាពទាំងទីកន្លែងរស់នៅ និងកន្លែងធ្វើការ …