អ្នកជំនាញ ៖ ការបង្កើតតំបន់ពាណិជ្ជកម្មសេរីក្នុងស្រុក និងធ្វើឱ្យការទិញ-លក់មានភាពងាយស្រួលជាងមុន

ដើម្បីជំរុញសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាឱ្យកាន់តែរីកចម្រើន រដ្ឋាភិបាលអាណត្តិថ្មីបានចេញនូវគោលនយោបាយ ដោយបង្កើតតំបន់ជាច្រើនដូចជា តំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេស សួនកសិ-ឧស្សាហកម្ម និងសួនឧស្សាហ​កម្មជាដើម។ ក្នុងនោះ ក៏មានផងដែរនូវការបង្កើតតំបន់ពាណិជ្ជកម្មសេរីក្នុងស្រុក (Free-Trade Zone)…