រាជរដ្ឋាភិបាល​សម្រេច​ដាក់​តំបន់​ព្រៃឡង់​ជា​តំបន់ក្រហម ដោយមិនអនុញ្ញាតឱ្យ​រុករក​រ៉ែទៀតទេ​

រាជរដ្ឋាភិបាល​បានសម្រេចដាក់​តំបន់​ព្រៃឡង់​ជា​តំបន់ដែលមិនអនុញ្ញាតឱ្យ​ធ្វើអាជីវកម្ម​រ៉ែទៀតនោះទេ ដើម្បីរក្សា​ការពារ​បរិស្ថាន​ និងធនធានធម្មជាតិ