សកម្មភាពនៅតំបន់ព្រំដែនចិន កំពុងកាត់បន្ថយការប្រើប្រាស់ប្រាក់ដុល្លារ និងកម្ពស់តម្លៃប្រាក់យ័ន

បរទេស៖ យោងទៅតាមប្រភពព័ត៌មានពីរ៉យទ័រ បានរាយការណ៍ថា ប្រតិបត្តិការប្រាក់យ័នមានចំណែកលើសប្រាក់ដុល្លារអាមេរិក និងបានក្លាយជារូបិយប័ណ្ណដែលប្រើច្រើនបំផុតនៅក្នុង…