បច្ចុប្បន្នភាព ៖ ដីធ្លី​ដែលស្ថិតនៅទីតាំង​ល្អ នៅតែមានការ​ទិញ-លក់​ និង​មានហាង​ឆេង​ខ្ពស់

​ដីដែលស្ថិតនៅក្នុងតំបន់មានសក្ដានុពលនៃការវិនិយោគពីវិស័យឯកជន ក៏ដូចជាតំបន់ដែលស្ថិតផែនការអភិវឌ្ឍរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលនៅតែមានសកម្មភាពទិញ-លក់ជាធម្មតា