ថ្ងៃឈប់សម្រាកចុងឆ្នាំនេះ ជាឱកាសល្អសម្រាប់ប្រតិបត្តិករលក់អចលនទ្រព្យ

នៅថ្ងៃឈប់សម្រាកចុងឆ្នាំខាងមុខនេះគឺជាឱកាសដ៏ល្អបំផុតសម្រាប់បណ្តាប្រតិបត្តិករលក់អចលនទ្រព្យ ជាពិសេសនៅតាមតំបន់សក្ដានុពលទេសចរណ៍ និងសេដ្ឋកិច្ច…

ព្រឹត្តិការណ៍ប្រចាំថ្ងៃមើលទាំងអស់

AMS ECONOMY
@amseconomy