ក្រសួងបរិស្ថាន ចាប់ផ្តើមយុទ្ធនាការពង្រាយធុងប្រមូលសំណល់ថ្មពិលនៅតាមទីសាធារណៈ

ក្រសួងបរិស្ថានចាប់ផ្តើមអនុវត្តគម្រោង និងយុទ្ធនាការពង្រាយធុងប្រមូលសំណល់ថ្មីពិលចាស់ៗនៅតាមទីសាធារណៈ ដើម្បីកាត់បន្ថយអត្រាគ្រោះថ្នាក់ដែលបណ្តាលមកពី….

AMS ECONOMY
@amseconomy