ក្រុមហ៊ុនយក្សចិន ត្រូវការដីជាង ១៥០០ហិកតា ដើម្បី​បង្កើត​ធនាគារកសិកម្ម និងមជ្ឈមណ្ឌលសេវា​កម្ម​ចម្រុះ​នៅខេត្តព្រះសីហនុ

ក្រុមហ៊ុនកសិកម្មចិនដ៏ធំត្រូវការ​ដី ១៥០០ហិកតា នៅក្នុងខេត្ត​ព្រះសីហនុ ដើម្បី​បង្កើត​ធនាគារកសិកម្ម និងមជ្ឈមណ្ឌលសេវាកម្មចម្រុះ។