វិស័យសំបុកត្រចៀកកាំកម្ពុជា កំពុងពង្រីកទីផ្សារកាន់តែទូលាយ និងជួយជំរុញកំណើនសេដ្ឋកិច្ច

វេទិកាធុរកិច្ចសំបុកត្រចៀកកាំកម្ពុជា» បានឆ្លុះបញ្ចាំងពីការប្តេជ្ញាចិត្តយ៉ាងមុតមាំ និងមានសារៈសំខាន់សម្រាប់ការស្វែងយល់កាន់តែច្រើន អំពីវិស័យត្រចៀកកាំកម្ពុជា