លោក វ៉ា វីរៈ បង្ហើបពីក្បួនបង្កើនចំណូលលើការវិនិយោគអចលនវត្ថុតាមដំណាក់កាល

ភ្នំពេញ ៖ ការវិនិយោគនៅលើវិស័យអចលនទ្រព្យនាពេលបច្ចុប្បន្នរាប់ទាំងការទិញ លក់ ជួល សំណង់អគារ ឃ្លាំង និងផ្នែកដីធ្លីផងដែរនោះ គឺជាមុខជំនួញមួយប្រភេទដែលកំពុងមានការពេញ…