ការជំរុញកិច្ចអភិវឌ្ឍវិស័យស្រូវអង្ករ គឺកសាងច្រវាក់តម្លៃផលិតកម្ម និងបង្កើនប្រសិទ្ធភាពសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជា

ឆ្នាំ២០២៤ ជាឆ្នាំដែលនាំមកនូវការអភិវឌ្ឍវិស័យកសិកម្មឱ្យប្រសើរថែមទៀត តាមរយ:ការអនុវត្តកម្មវិធីគោលនយោបាយអាទិភាពរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលក្នុងវិស័យកសិកម្ម