ការហោះសំកាំង ឬបង្ហូរសាំងចោល ជាបច្ចេកទេសពេលយន្តហោះត្រូវចុះចតបន្ទាន់គ្រាមានអាសន្ន

អ្នកបើកយន្តហោះក្នុងគ្រាមានអាសន្នត្រូវចុះចតបន្ទាន់ គេចុចប៊ូតុងដើម្បីបង្ហូរប្រេងសាំងចោលទៅក្នុងអាកាស ឬត្រូវហោះសំកាំងនៅលើអាកាសរហូតជិតអស់សាំងទើបចុះចត