ជប៉ុនប្រើបច្ចេកវិទ្យាទាញយកអត្ថប្រយោជន៍មិនអាចកាត់ថ្លៃបានពីគ្រោះមហន្តរាយនៃកម្លាំងខ្យល់ព្យុះ

ជប៉ុន ដែលជាប្រទេសងាយជួបគ្រោះមហន្តរាយធម្មជាតិរាប់មិនអស់នោះ បានប្រើបច្ចេកវិទ្យាថ្មីដោយការទាញយកកម្លាំងខ្យល់ព្យុះមកបំប្លែងជាថាមពលអគ្គិសនីស្តុកទុកប្រើប្រាស់