កម្ពុជានឹងរៀបចំពិព័រណ៍រថយន្ត និងបច្ចេកវិទ្យាទំនើបចុងក្រោយបំផុតដែលមិនធ្លាប់មាន

ពិព័រណ៍រថយន្តភ្នំពេញនឹងរៀបចំឡើងនៅអំឡុងខែមីនា ឆ្នាំ២០២៤ ដើម្បីបង្ហាញពីរចនាបទបច្ចេក​វិទ្យាទំនើបចុងក្រោយបំផុតនៃយានយន្ត។