ឆ្នាំ២០២២ រាជរដ្ឋាភិបាលគ្រោងបញ្ចេញថវិកាជាង ១ពាន់លានដុល្លារ ជួយទ្រទ្រង់អាជីវកម្ម និងធុរកិច្ចឱ្យងើបឡើងវិញ

នៅក្នុងឆ្នាំ២០២២នេះ រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាគ្រោងនឹងបន្តបញ្ចេញកញ្ចប់ថវិការជំនួយប្រមាណ១ពាន់លានដុល្លារ ដើម្បីជួយទ្រទ្រង់ដល់កិច្ចដំណើរការអាជីវកម្មនានា …