ពលករខ្មែរនៅក្រៅប្រទេសជាង ១,៣លាននាក់ ផ្ញើប្រាក់ជាង ១ ០០០លានដុល្លាររៀងរាល់ឆ្នាំចូលក្នុងសេដ្ឋកិច្ចប្រទេស

អង្គការអន្តរជាតិបានបញ្ចេញរបាយការណ៍ស្តីពីទេសន្តរប្រវេសន៍ពិភពលោកឆ្នាំ២០២២ ដោយក្នុងនោះប្រទេសក្នុងតំបន់អាស៊ានចំនួន៤ បញ្ជូនពលករចំណាកស្រុកច្រើនជាងគេ