មានវិធីមួយចំនួនដែលក្រុមហ៊ុនបច្ចេកវិទ្យាអាចជំរុញឲ្យមនុស្សមានទំនុកចិត្តជាមួយបញ្ញាសិប្បនិមិ្មត AI

បើទោះបីជាទំនុកចិត្តរបស់មនុស្សទៅលើ AI នៅមានកម្រិត ប៉ុន្តែក្រុមហ៊ុនបច្ចេកវិទ្យានៅតែមានឱកាសពិសេសក្នុងការធានាថា សាធារណៈជននឹងទទួលស្គាល់ពីអត្ថប្រយោជន៍ និងផលប៉ះពាល់នៃ AI