អ្នកជំនាញ៖ ជំនួសឱ្យការភ័យខ្លាច ម្ចាស់អាជីវកម្មគួរយក AI ជាឱកាសក្នុងការវវត្តិខ្លួន

ក្រៅពីបញ្ហាសង្គ្រាមឈ្លានពានទឹកដី សង្គមបច្ចុប្បន្នកំពុងទទួលរង​ការគំរាមកំហែងពី​សង្គ្រាមឌីជីថល គឺបញ្ញាសុប្បនិមិត្ត ឬ Artificial Intelligent ។ ការចូលមកដល់នៃ AI នេះបាន ធ្វើឱ្យមនុស្សជាច្រើនមានការខ្លាចរអាចំពោះភាពកាន់តែប្រកួតប្រជែងនៃទីផ្សារការងារ…