កំណើនសេដ្ឋកិច្ច​ចិន​ប្រឈមមុខនឹង​បញ្ហាធ្លាក់ចុះ

យោងទៅតាមកាសែតបរទេសបានរាយការណ៍ថា សេដ្ឋកិច្ចចិនអាចនឹងប្រឈមមុខនឹងបញ្ហាដោយសារវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចពិភពលោកដែលកំពុងមាន ហើយវានឹងបន្តកើតឡើងក្នុងរយៈ…