បញ្ហាបម្រែបម្រួលអាកាសធាតុ និងសង្គ្រាមប្រដាប់អាវុធនឹងធ្វើឲ្យកើតមានវិបត្តិមនុស្សធម៌ធ្ងន់ធ្ងរនាឆ្នាំ ២០២៣

បរទេស ៖ យោងទៅតាមប្រភពព័ត៌មានពីរ៉យទ័របានរាយការណ៍ថា បញ្ហាបម្រែបម្រួលអាកាសធាតុនឹងជះឥទ្ធិពលយ៉ាងខ្លាំងដល់វិបត្តិមនុស្សធម៌នាឆ្នាំ២០២៣ខាងមុខនេះ…