ស្វែងយល់ពីសេដ្ឋកិច្ចឌីជីថល ក្នុងបដិវត្តន៍ឧស្សាហកម្មទី៤

សេដ្ឋកិច្ចឌីជីថល គឺជាទម្រង់នៃសកម្មភាព និងដំណើរការសេដ្ឋកិច្ច ដែលចរាចរនៅលើប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតដោយមានជំនួយពីបច្ចេកវិទ្យា គមនាគមន៍ និងព័ត៌មាន

បដិវត្តន៍ឧស្សាហកម្មចំនួន ៤ ដែលពិភពលោកបានឆ្លងកាត់

បរទេស ៖ យោងទៅតាមប្រភពពី Trailhead បានបង្ហាញថា ពិភពលោកបានឆ្លងកាត់បដិវត្តន៍ឧស្សាហកម្មចំនួន ៤ ដែលបានផ្លាស់ប្តូរសង្គមទំនើបជាមួយនឹងភាពជឿនលឿន…

ស្វែងយល់ពីឧបករណ៍ធ្វើបដិវត្តសេដ្ឋកិច្ចពិភពលោក Algorithm ដែលមានអាយុកាលជាង៩០០ឆ្នាំ

Algorithims គឺជាប្រព័ន្ធគណនា និងក្បួនដោះស្រាយដ៏មានប្រសិទ្ធភាពបំផុត និងត្រូវបានប្រើប្រាស់ស្ទើរគ្រប់ទីកន្លែង គ្រប់កិច្ចការងាររបស់មនុស្សទូទៅ បើទោះបីជាមនុស្សភាគច្រើនមានភាពលំបាក…