សេដ្ឋកិច្ចរបស់ប្រទេស ហ្គីយ៉ាណា នឹងកើនឡើងក្នុងល្បឿនលឿនបំផុតនៅលើពិភពលោក  

យោងតាមប្រភពពី CNBC លើកឡើងថា សេដ្ឋកិច្ចរបស់ប្រទេស ហ្គីយ៉ាណា នឹងកើនឡើងក្នុងអត្រាលឿនបំផុតនៅលើពិភពលោកដោយសារចំណេញពីផលិតកម្មប្រេង