តំបន់តាមបណ្ដោយផ្លូវជាតិលេខ១ និងលេខ៦ បានក្លាយជាតំបន់អភិវឌ្ឍន៍លំនៅឋានតម្លៃខ្ពស់

ភ្នំពេញ ៖ តំបន់នៅតាមបណ្ដោយផ្លូវជាតិសំខាន់ៗជុំវិញរាជធានីភ្នំពេញ បានក្លាយជាតំបន់ដែលមានសក្ដានុពលក្នុងការអភិវឌ្ឍ ដោយក្នុងនោះក៏មានការបែងចែកទៅតាមតំបន់នីមួយៗផងដែរ ហើយតំបន់ប៉ែក…