ការប្រមូលចំណូលពន្ធគយឆ្នាំ២០២៣ អាចសម្រេចបានប្រមាណ ៨២%​នៃផែនការ

អគ្គនាយកដ្ឋានគយ និងរដ្ឋាករកម្ពុជា បានថ្លែងថា ការប្រមូលចំណូលរបស់អគ្គនាយកដ្ឋានគយ នៅក្នុងឆ្នាំ២០២៣នេះ បានសម្រេចបានប្រមាណជាង ៨២%នៃផែនការ