ស្វែងយល់អំពីពន្ធប្រថាប់ត្រា ដែលកំពុង​មានការចាប់អារម្មណ៍​

ពន្ធប្រថាប់​ត្រា​អចលនទ្រព្យ គឺយក​ពីការ​ផ្ទេរ​កម្មសិទ្ធិ​លើអចលនទ្រព្យ​ដូច​ជា​ដីផ្ទះ និង​អគារ​​ផ្សេង​ៗ នៅពេលមានការទិញលក់ ។