រាជរដ្ឋាភិបាលសម្រេច​បន្ធូបន្ថយ ​និងអនុគ្រោះពន្ធលើ​វិស័យ​អចលនទ្រព្យមួយឆ្នាំទៀត

ស្ថានភាព​នៃវិស័យ​អចលនទ្រព្យនៅមិនទាន់មានភាពប្រសើរឡើង​នៅឡើយ​ ដូច្នេះរាជរដ្ឋាភិបាល​បានសម្រេច​ពន្ធូ​បន្ថយ​ពន្ធលើ​អចលនទ្រព្យ​រហូតដល់ចុងឆ្នាំ២០២៤