ការចិញ្ចឹមសត្វពពែ ទោះមានភាពទូលំទូលាយដូចសត្វដទៃ ប៉ុន្តែនៅតែមានទីផ្សារល្អ និងតម្លៃថ្លៃ

បន្ទាយមានជ័យ ៖ ការចិញ្ចឹមសត្វពពែដើម្បីសាច់នាពេលបច្ចុប្បន្នត្រូវបានគេមើលឃើញថា ហាក់មានភាពទូលំទូលាយមិនចាញ់ការចិញ្ចឹកសត្វគោ ក្របី នោះទេ ប៉ុន្តែសម្រាប់តម្រូវការទីផ្សារ…