ក្រុមហ៊ុនម៉ាឡេស៊ី សម្លឹងឃើញការវិនិយោគលើដំណោះស្រាយប្រព័ន្ធព័ត៌មាន

ក្រុមហ៊ុនម៉ាឡេស៊ី ស្វែងយល់អំពីសក្តានុពលសេដ្ឋកិច្ចរបស់ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា សំដៅដាក់ការវិនិយោគលើវិស័យដំណោះស្រាយប្រព័ន្ធព័ត៌មាន ។

ការប្រកួតពានរង្វាន់បច្ចេកវិទ្យាគមនាគមន៍ និងព័ត៌មានកម្ពុជា ឆ្នាំ២០២១ ចាប់ផ្ដើមទទួលពាក្យហើយ

កម្មវិធីនៃការប្រកួតពានរង្វាន់បច្ចេកវិទ្យាគមនាគមន៍ និងព័ត៌មានកម្ពុជា ឆ្នាំ២០២១ ចាប់ផ្ដើមទទួលពាក្យហើយ ជាមួយនឹងរង្វាន់ធំ ២០០០ដុល្លារ