មជ្ឈមណ្ឌលនវានុវត្តន៍ ជាចំណែកដ៏ចាំបាច់របស់ប្រជាជាតិមួយដើម្បីប្រកួតប្រជែងទីផ្សារក្នុងសម័យបច្ចេកវិទ្យា

មជ្ឈមណ្ឌលនវានុវត្តន៍គឺជាកន្លែងប្រមូលផ្តុំអ្នកស្រាវជ្រាវ អ្នកបង្កើតថ្មី និងអ្នកច្នៃប្រឌិតដើម្បីបណ្តុះគំនិតឲ្យកើតចេញទៅជាផលិតផល និងសេវាកម្មថ្មី