អាជីវកម្មលក់មឹកអាំងតាមឆ្នេរ តូចតាចតែអាចរកកម្រៃបានសមរម្យ 

ព្រះសីហនុ ៖ នៅពេលនិយាយពីក្រុងព្រះសីហនុ ជាពិសេសទិដ្ឋភាពតាមតំបន់ឆ្នេរ គេមិនអាចភ្លេចបាននោះទេនូវអម្រែកមឹកអាំងចង្កាក់ៗរបស់បងប្អូនអាជីវករដែលកំពុងញាប់…