ហោប៉ៅកម្មករផ្នែកវាយនភណ្ឌ កាត់ដេរកម្ពុជា នឹងទទួលបានប្រាក់បន្ថែមជាង៤០លានដុល្លារ សម្រាប់ប្រាក់ឈ្នួលឆ្នាំ២០២៤

ហោប៉ៅកម្មករផ្នែកវាយនភណ្ឌ កាត់ដេរកម្ពុជា នឹងទទួលបានប្រាក់បន្ថែមជាង៤០លានដុល្លារ សម្រាប់ប្រាក់ឈ្នួលថ្មីក្នុងឆ្នាំ២០២៤

បារាំងជួយចេញលុយពលរដ្ឋថ្លៃដេរ និងជួសជុលខោអាវ សង្ឃឹមអាចកាត់បន្ថយកាកសំណល់វាយនភ័ណ្ឌ

ជារៀងរាល់ឆ្នាំកាកសំណល់ដែលមានប្រភពចេញពីវាយនភ័ណ្ឌដែលជាសម្លៀកបំពាក់គិតត្រឹមប្រទេសបារាំងប៉ុណ្ណោះមានរហូតទៅដល់៧០ម៉ឺនតោន ខណៈដែលប្រមាណ ២ ភាគ…