កិច្ចប្រជុំថ្នាក់រដ្ឋមន្ត្រីអាស៊ានផ្នែកវិទ្យាសាស្រ្ត បច្ចេកវិទ្យា និងនវានុវត្តន៍ នឹងស្វែងយល់ពីផលប៉ះពាល់នៃបញ្ញាសិប្បនិម្មិតលើគ្រប់វិស័យសំខាន់ៗ

កិច្ចប្រជុំថ្នាក់រដ្ឋមន្ត្រីអាស៊ានផ្នែកវិទ្យាសាស្រ្ត បច្ចេកវិទ្យានិងនវានុវត្តន៍ នឹងស្វែងយល់ ពី ផលប៉ះពាល់នៃបញ្ញាសិប្បនិម្មិតលើគ្រប់វិស័យសំខាន់ៗ