ការចាប់យកបច្ចេកវិទ្យាឌីជីថលកាន់តែលឿន គុណភាពការងារកាន់តែមានប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់

វិទ្យាស្ថានហិរញ្ញវត្ថុ និងគណនេយ្យ ជាមួយនឹងក្រុមហ៊ុនបច្ចេកវិទ្យាឌីជីថលហិរញ្ញវត្ថុ បានចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចព្រមព្រៀងភាពជាដៃគូសហការ

ស្ថាប័នចំនួន ២ រួមគ្នាជំរុញវិស័យបច្ចេកវិទ្យាឌីជីថល និងបណ្តុះបណ្តាលធនធានមនុស្ស

សមាគមបច្ចេកវិទ្យាឌីជីថលកម្ពុជា និង វិទ្យាស្ថានហិរញ្ញវត្ថុ និងគណនេយ្យរួមគ្នាលើកស្ទួយ និង ជំរុញវិស័យបច្ចេកវិទ្យាឌីជីថល និងបណ្តុះបណ្តាលធនធានមនុស្ស