អាស៊ីអាគ្នេយ៍ កំពុងអនុវត្តវិធីមួយចំនួនសម្រាប់ទប់ស្កាត់អសន្តិសុខស្បៀងអាហារ

បរទេស ៖ យោងទៅតាមប្រភពពី Weforum បានលើកឡើងពីវិធីដោះស្រាយមួយចំនួនក្នុងការទប់ស្កាត់បញ្ហាកង្វះស្បៀងអាហារនៅអាស៊ីអាគ្នេយ៍ ដោយសារតំបន់នេះអាចនឹង…