របកគំហើញថ្មីផ្តល់និរន្តភាពកាន់តែខ្លាំងចំពោះភពផែនដីក្នុងការផលិតរថយន្តអគ្គិសនី

លីចូម (Lithium) ជាសមាសធាតិដ៏ចាំបាច់ក្នុងការផលិតឧបករណ៍ស្តុកថាមពលអគ្គិសនីសម្រាប់រថយន្តបានក្លាយទៅជាប្រធានបទដ៏ចម្រូងចម្រាសនៅលើពិភពលោក