មិចស៊ីកូ បង្កើតសួនបៃតងនៅកណ្តាលទីក្រុង ផ្តល់អត្ថប្រយោជន៍យ៉ាងច្រើនមិននឹកស្មានដល់

គ្រប់ប្រទេសទាំងអស់លើសកលលោកពល រដ្ឋរស់នៅទីក្រុងភាគច្រើនជាមនុស្សដែលមានភាពស្ត្រេសមួរម៉ៅ និងធុញទ្រាន់បំផុតធៀបទៅនឹងពលរដ្ឋដែលរស់នៅតាមតំបន់ផ្សេង…