សម្តេចតេជោ ៖ នេះជាសម័យកាលប្រកួតប្រជែងផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចក្នុងតំបន់ និងពិភពលោក ប៉ុន្ដែសូមប្រកួតប្រជែងដើម្បីការលូតលាស់ទាំងអស់គ្នា

ភ្នំពេញ ៖ សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន នាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃកម្ពុជា បានមានប្រសាសន៍ថា បច្ចុប្បន្ននេះគឺសម័យកាលក្នុងការប្រកួតប្រជែងផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចក្នុងតំបន់ និងពិភពលោក…

កិច្ចព្រមព្រៀងសេដ្ឋកិច្ចក្នុងតំបន់ RSEP អាចមានតម្លៃផលិតផលក្នុងស្រុកសរុបច្រើនជាង 26.2ទ្រីលានដុល្លារ

បន្ទាប់ពីបញ្ចប់កិច្ចព្រមព្រៀង RSEP នេះ កម្ពុជាអាចនឹងមានកំណើនប្រចាំឆ្នាំលើការការនាំចេញប្រមាណ 7.3ភាគរយ ទំហំវិនិយោគប្រមាណ 23.4ភាគរយ និងទំហំផលិតផលក្នុង…